ചട്ടലംഘനം നടത്തിയതിന് മുല്ലപ്പള്ളിക്കെതിരെ പരാതി

ചട്ടലംഘനം നടത്തിയതിന് മുല്ലപ്പള്ളിക്കെതിരെ പരാതി

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *