അഡ്വക്കറ്റ് ജനറല്‍ വിവരം കെട്ടവനെന്ന് പി സി ജോര്‍ജ്ജ്‌

അഡ്വക്കറ്റ് ജനറല്‍ വിവരം കെട്ടവനെന്ന് പി സി ജോര്‍ജ്ജ്‌

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *