അദ്ധ്യാപക ഒഴിവ്

കക്കോടി പടിഞ്ഞാറ്റും മുറി യു പി സ്‌കൂളില്‍ ഹിന്ദി ജൂനിയര്‍ അദ്ധ്യാപക ഒഴിവിലാക്കുള്ള അഭിമുഖം ജൂണ്‍ 16ന് 11 മണിക്ക്.

 

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *