സായാഹ്ന ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സ്

കോഴിക്കോട് വെസ്റ്റ്ഹില്‍ ഗവ. പോളിടെക്‌നിക് കോളജില്‍ സായാഹ്ന ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സിനുള്ള കൗണ്‍സിലിങ്ങ് ജൂണ്‍ 13(Civil,Mechanical,Electrical), 16 (tool and dye,)തിയ്യതികളില്‍ രാവിലെ 10 മുതല്‍ നടക്കും. കൗണ്‍സിലിങ്ങിന് മുഴുവന്‍ ഫീസും അസല്‍ സര്‍ടിഫികറ്റുകളും കൊണ്ടുവരണം.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *