ഇറക്കുമതി വില കിലോയ്ക്ക് 50 രൂപയിൽ താഴെയുള്ള ആപ്പിളിന്‍റെ ഇറക്കുമതി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരോധിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി: ഇറക്കുമതി വില കിലോയ്ക്ക് 50 രൂപയിൽ താഴെയുള്ള ആപ്പിളിന്‍റെ ഇറക്കുമതി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരോധിച്ചു. മാത്രമല്ല, കിലോയ്ക്ക് 50 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ ഇറക്കുമതി സൗജന്യവുമാണ്. ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് (ഡി.ജി.എഫ്.ടി) വിജ്ഞാപനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സി.ഐ.എഫ് (ചെലവ്, ഇൻഷുറൻസ്, ചരക്ക്) ഇറക്കുമതി വില കിലോയ്ക്ക് 50 രൂപയിൽ താഴെയുള്ള ആപ്പിൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് നിരോധിച്ചുവെന്നും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇറക്കുമതി വില നിബന്ധന ഭൂട്ടാനിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിക്ക് ബാധകമല്ലെന്നും ഡി.ജി.എഫ്.ടി വിജ്ഞാപനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *