സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ആയിരം കോടി കടമെടുക്കുന്നു

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ആയിരം കോടി കടമെടുക്കുന്നു

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *