മോഡി ദൂതരെ അയച്ചു: ഹൂരിയത്ത് നേതാവ് ഗീലാനി

മോഡി ദൂതരെ അയച്ചു: ഹൂരിയത്ത് നേതാവ് ഗീലാനി

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *