തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: അഞ്ചാംഘട്ട വോട്ടടുപ്പില്‍ കനത്തപോളിംഗ്‌

തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: അഞ്ചാംഘട്ട വോട്ടടുപ്പില്‍ കനത്തപോളിംഗ്‌

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *