എല്‍ ഡി എഫിന് 12-14 സീറ്റ് ലഭിക്കും: സി പി എം

എല്‍ ഡി എഫിന് 12-14 സീറ്റ് ലഭിക്കും: സി പി എം

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *