ചരക്കുവണ്ടി പാളം തെറ്റി; കൊങ്കണ്‍പാതയില്‍ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു

ചരക്കുവണ്ടി പാളം തെറ്റി; കൊങ്കണ്‍പാതയില്‍ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *