ഇന്ത്യന്‍ മുജാഹിജീന്‍ ഭീകരന്മാരെ മൂന്നാറിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തു

ഇന്ത്യന്‍ മുജാഹിജീന്‍ ഭീകരന്മാരെ മൂന്നാറിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തു

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *