പ്രേമചന്ദ്രന്‍ 44,000 വോട്ടിന് ജയിക്കും: ആര്‍ എസ് പി

പ്രേമചന്ദ്രന്‍ 44,000 വോട്ടിന് ജയിക്കും: ആര്‍ എസ് പി

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *