എ കെ ആന്റണിയുടെ വകുപ്പ് അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തില്‍ പിന്നിലല്ല: പ്രകാശ് കാരാട്ട്‌

എ കെ ആന്റണിയുടെ വകുപ്പ് അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തില്‍ പിന്നിലല്ല: പ്രകാശ് കാരാട്ട്‌

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *