പ്രഫഷണല്‍ കോഴ്‌സുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് 23 അപേക്ഷകള്‍

തിരുവനന്തപുരം: പുതിയ പ്രഫഷണല്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിന് കേരളത്തില്‍ നിന്നും അഖിലേന്ത്യ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ കൗണ്‍സിലിലേക്ക് 23 അപേക്ഷകള്‍. 

കേരളത്തില്‍ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള 23 അപേക്ഷകളില്‍ 15 എണ്ണവും എന്‍ജിനീയറിംഗ് കോളജുകള്‍ക്കു വേണ്ടിയാണ്. ബാക്കിയുള്ള അപേക്ഷകള്‍ ഫാര്‍മസി,മാനേജ്‌മെന്റ് കോഴ്‌സുകള്‍ക്കായുള്ള കോളജുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടയുമാണ്.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *