എത്ത്നോ സ്വീഡൻ ശില്പശാല – കെ.ആർ. ആര്യദത്ത

ജൂൺ 30 മുതൽ ജൂലൈ 8 വരെ സ്വീഡനിൽ നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നാടോടി സംഗീതജ്ഞരുടെ സംഗമമായ “എത്ത്നോ സ്വീഡൻ ശില്പശാല”യിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കെ.ആർ. ആര്യദത്ത. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാല മുഖ്യക്യാമ്പസിലെ സംഗീതവിഭാഗത്തിൽ ഗവേഷകയാണ്. 18 മുതൽ 30 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള യുവ നാടോടി സംഗീതജ്ഞരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന യാണ് എത്ത്നോ.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *