മന്ത്രിസഭയില്‍ മാറ്റമുണ്ടാകും; കാത്തിരിക്കണം: ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി

മന്ത്രിസഭയില്‍ മാറ്റമുണ്ടാകും; കാത്തിരിക്കണം: ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *