വെൽഫെയർ ഓഫീസർ, എൻജിനിയർ

ഹൈദരാബാദിലെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്‌സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഏവിയോണ്ക് ഡിവിഷനിൽ രണ്ട് തസ്തികകളിലായി 9 ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.
അവസാനതീയതി മാർച്ച് 20.

You may also like ....

Leave a Reply

Your email address will not be published.