വാക്-ഇന്‍-ഇന്റര്‍വ്യൂ

ദേശീയ ആരോഗ്യദൌത്യത്തിു കീഴില്‍ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് ദിവസവേതാടിസ്ഥാത്തില്‍ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളെ ിയമിക്കുു. ഫെബ്രുവരി 22 ് രാവിലെ 9.30 ് സിവില്‍ സ്റേഷിലുള്ള എന്‍.ആര്‍.എച്ച്.എം.ഓഫീസില്‍ ഇന്റര്‍വ്യൂ ടക്കും. പി.ആര്‍. ലാബ് ടെക്ീഷ്യന്‍, ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍ തസ്തികകളിലാണ് ിയമം. താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ അസ്സല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി രിേട്ട് ഹാജരാകണം.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *