ഒന്നാം വര്‍ഷ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി പരീക്ഷയുടെ പുനര്‍ മൂല്യ നിര്‍ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനക്കും അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തിയ്യതി ജൂലൈ 6 വരെ നീട്ടി

ഒന്നാം വര്‍ഷ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി പരീക്ഷയുടെ പുനര്‍ മൂല്യ നിര്‍ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനക്കും അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തിയ്യതി ജൂലൈ 6 വരെ നീട്ടി

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *