എ.ഐ.വൈ. എഫ്.മാർച്ച് നടത്തി

a i y fകോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാന ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ(പായം ഉയർത്താനുള്ള നീക്കത്തിൽ(പതിഷേധിച്ച് എ.ഐ.വൈ.എഫ്.ജില്ലാ കമ്മിറ്റി(sഷറി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി.അഡ്വ.പി.ഗവാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.എൻ.എം.ബിജു, അഭിജിത്ത് കോറോത്ത്, കെ.പി.ബി നൂപ്, സി.കെ.ബിജിത് ലാൽ, തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *